“กอช. เผยแผนเชิงรุกปี 2562 ลงพื้นที่มอบสิทธิสวัสดิการเงินออมทั่วประเทศ”

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เผยแผนการดำเนินงานตามแผนตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ ปี 2562 ในการลงพื้นที่ทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชนภูมิภาค ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหามหาดไทย ในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี

          นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานของรัฐบาล ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมุ่งพัฒนา ความยั่งยืนระดับประเทศผ่านการสร้างวินัยการออมของประชาชนอันเป็นปัจจัยของความสําเร็จและเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ  กอช. เป็นกองทุนบำนาญสำหรับแรงงานนอกระบบที่มีอายุระหว่าง 15 – 60 ปี  อาทิ นักเรียน นิสิต นักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา วินมอเตอร์ไซต์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อบจ. เป็นต้น ในการดูแลประชาชนผู้ที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาลให้ได้มีหลักประกันเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้หลังเกษียณอายุ 60 ปี เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมแก่ผู้สูงวัยที่มีอยู่กว่า 21 ล้านคนทั่วประเทศ

         ตามแผนตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ในการลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนได้เข้ารับสิทธิสวัสดิบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. นับเป็นการสร้างหลักประกันเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณรายเดือนหลังอายุ 60 ปี ทั้งเขตชุมชนเมืองและชุมชนส่วนภูมิภาค โดยได้ผนึกกำลังร่วมกับกรุงเทพมหานครขับเคลื่อนการสร้างวินัยการออมเงินเพื่อบำนาญ ผ่านกลไกระดับนโยบายกับกรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด “กรุงเทพมหานคร มหานครแห่งการออม” ผ่านศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขต ได้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาล ในการออมเงินกับ กอช. และยังเป็นต้นแบบ “มหานครแห่งการออม” ให้กับสังคมไทยอีกด้วย  โดย กอช. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ในการขับเคลื่อนการออมไปพร้อมกัน โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงสิทธิในการออมเพิ่มมากขึ้น  และในเขตชุมชนภูมิภาค กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่นำร่อง 31 จังหวัด เริ่มจากมอบนโยบายการออมแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ในแต่ละจังหวัดส่งเสริมการออม และสร้างวินัยการออมที่ดีให้กับประชาชนในแต่ละอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ตลอดจนถึงประชาชนผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ ได้ตระหนักถึงการออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเพิ่มมากขึ้น หลังจากนั้นจะขยายผลทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ดาว์โหลด ข่าวฉบับเต็ม