เมื่อเร็วๆ นี้ (12 มี.ค.62) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ภาคอีสาน) พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ส่งเสริมวินัยในการออมเงินกับ กอช. ในจังหวัดสกลนคร (จังหวัดที่ 19) และจังหวัดนครพนม (จังหวัดที่ 20) ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน, นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก แทนภาคตะวันตก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้ในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อผู้นำในแต่ละส่วนงานจะได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้าน และประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.