เมื่อเร็วๆ นี้ (21 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับการเคหะแห่งชาติ ในการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสัญญา หวะสุวรรณ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ร่วมกับผู้บริหารการเคหะฯ เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การออมเงินและสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการการเคหะแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเอื้ออาทร ชั้น 16 การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ