เมื่อเร็วๆ นี้ (25 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ นางพลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออมเงินกับ กอช. ให้แก่กลุ่มลูกจ้างชั่วคราวของ สสว. และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs รายย่อย ที่ยังไม่มีสวัสดิการ ได้ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมวางแผนการออมเงินสู่วัยเกษียณหลังอายุ 60 ปี ณ ห้องประชุม 2321 สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ