เมื่อเร็วๆนี้ (28 มี.ค. 62) นายสนิท ขาวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562 โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมและบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1-18 ผู้ตรวจราชการกรม และข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 60 คน เพื่อนำข้อมูลไปเผยแพร่ต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย