เมื่อเร็วๆ นี้ (27 มี.ค.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่ทหารกองประจำการ กรมการสื่อสารทหาร เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิต และมีสวัสดิการบำนาญการออมเงินไว้ใช้หลังปลดประจำการ ณ กรมการสื่อสารทหาร แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร