เมื่อเร็วๆ นี้ (2 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. แก่นักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักงานเขตกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในชุมชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ ได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ณ ห้องประชุม 4/1 กองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 4 อาคารเพ็ญศรี พิชัยสนิธ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ