เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2 ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในหัวข้อ “ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ” ให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสวี อำเภอหลังสวน อำเภอเมืองชุมพร อำเภอทุ่งตะโก อำเภอละแม และอำเภอพะโต๊ะ เพื่อให้ผู้นำทั้งหลายได้นำความรู้จากการประชุมไปเผยแพร่และบอกต่อให้กับลูกบ้านหรือคนในชุมชนได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินในยามแก่เฒ่า ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 6 อำเภอ จังหวัดชุมพร