วันนี้ (14 พ.ค.) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ภาคอีสาน พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (จังหวัดที่ 30) โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสวัสดิการชุมชน ให้ความรู้ในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ให้ผู้นำในแต่ละส่วนงานได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช. ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา