เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีงานวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบรอบ 144 ปี

     เมื่อเร็วๆนี้ (28 มี.ค. 62) นายสนิท ขาวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 4/2562

     เมื่อเร็วๆ นี้ (25 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับ นางพลาริน แย้มจินดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ รักษาการแทนในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานฯ รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

     วันนี้ (22 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้ในเรื่อง "ออมอย่างไรให้ได้รับบำนาญ" แก่ทหารกองประจำการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน