เมื่อเร็วๆ นี้ (21 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ กับการเคหะแห่งชาติ ในการให้สิทธิประโยชน์กับสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

     เมื่อเร็วๆ นี้ (19 มี.ค. 62) นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชมรม อสม. แห่งประเทศไทย การจัดระบบสวัสดิการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยมีนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

     เมื่อเร็วๆ นี้ (12 มี.ค.62) นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ (ภาคอีสาน) พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

     เมื่อเร็วๆ นี้ ( 4 มี.ค. 62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน พร้อมทั้งแนะนำสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิกกับ กอช. แก่ลูกจ้างที่ยังไม่มีสวัสดิการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อเตรียมความพร้อมวางแผนการออมเงินสู่วัยเกษียณ ณ ห้องประชุมชั้น 14 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)