เมื่อเร็วๆนี้ (11 ก.พ. 62) นางจิราพร บุญวานิช อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง "ออมอย่างไรให้ได้บำนาญ" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่ลูกจ้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยังไม่มีสวัสดิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

     นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดที่ 14 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

     เมื่อเร็วๆ นี้ (4-5 ก.พ. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารที่เป็นภาคีเครือข่ายของ กอช.

     นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดที่ 14 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560