เมื่อเร็วๆ นี้ (ระหว่างวันที่ 2-4 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตชุมพร 2 ร่วมบรรยายเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน ในหัวข้อ “ส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ”

     เมื่อเร็วๆ นี้ (2 เม.ย.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์จากการเป็นสมาชิก กอช. แก่นักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) ประจำศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน สังกัดฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักงานเขตกรุงเทพฯ จำนวน 50 คน

     เมื่อเร็วๆ นี้ (29 มี.ค. 62) นายวิโรจน์ รอดดำ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมบรรยายและออกบูธประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช.

     เมื่อเร็วๆ นี้ (27 มี.ค.62) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมกับ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่ทหารกองประจำการ กรมการสื่อสารทหาร