แหล่งที่มา : นสพ. ดอกเบี้ยธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 หน้า 11