การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

 ข้อ  ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลพื้นฐาน
1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดการแบ่งส่วนงานภายในของหน่วยงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหาร อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่ง ของผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
3 อำนาจหน้าที่ อำนาจหน้าที่ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายกฎหมาย
4 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยยุทธศาสตร์ วิสัยทัศ และพันธกิจของหน่วยงาน ครบถ้วน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน                ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) และแผนที่ตั้งของหน่วยงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น  ฝ่ายกฎหมาย

7 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ จะต้องมีข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานอย่างต่อเนื่องโดยจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8 Q&A Q&A จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถสอบถามข้อมูลหรือข้อกังวลสงสัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน เช่น กล่องข้อความ หรือเว็บบอร์ด เป็นต้น ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
9 Social Network Social Network จะต้องเป็นช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook Twitter Line เป็นต้น เพื่อเป็นการเสริมช่องทางปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐและสารณชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร