การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9. 2 การบริหารงาน

 ข้อ  ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงาน
10 แผนดำเนินงานประจำปี แผนดำเนินงานประจำปี จะต้องมีรายละเอียดแผนงานโครงการ หรือกิจกรรม ที่หน่วยงานจะดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน รายงานการกำกับตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 6 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี จะต้องมีสรุปผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ในรอบ 12 เดือน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
การปฏิบัติงาน
13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญต่อภารกิจของหน่วยงานก็ได้) ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,ฝ่ายทะเบียน,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การให้บริการ *
14 มาตรฐานการให้บริการ มาตรฐานการให้บริการ จะต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ผู้มารับบริการจะต้องรับทราบ (สำหรับหน่วยงานที่มีมาตรฐานการให้บริการเป็นจำนวนมาก อาจเผยแพร่เฉพาะมาตรฐานการ ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์, ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร,ฝ่ายทะเบียน,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปจำนวนผู้มารับบริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลภายในปีที่ประเมิน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,ฝ่ายทะเบียน
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ จะต้องเป็นสรุปผลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และจะต้องเป็นข้อมูลของปีที่ผ่านมา ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์
17 E-Service E-Service จะต้องเป็นส่วนที่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถขอรับบริการตามภารกิจของหน่วยงานในรูปแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์,ฝ่ายทะเบียน, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเหตุ : *เฉพาะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการให้บริการ