การหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัตินำส่งเป็นเงินสะสมสมาชิก

วิธีการ

- ติดต่อสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ได้ที่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขา 

- เจ้าของบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติต้องดำเนินการสมัครบริการด้วยตนเอง ณ ธนาคารเจ้าของบัญชี

 

เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้

1.บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ต้องการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

2.สมุดบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติของธนาคารใดธนาคารหนึ่ง

(ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธ.ก.ส. หรือ ธอส.) กรณีไม่มีบัญชีเงินฝากของธนาคารทั้ง 4 แห่ง ต้องดำเนินการเปิดบัญชีเงินฝากก่อน

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิก กอช. (กรณีเจ้าของบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่ได้เป็นสมาชิก กอช.)

 

ขั้นตอนดำเนินการ

1.เจ้าของบัญชีเงินฝากที่ต้องการให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ต้องแจ้งความประสงค์สมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติที่ธนาคาร

2.กรณียังไม่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ใน 4 ธนาคารที่กำหนด ผู้สมัครบริการต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารก่อน

3.สามารถแจ้งความประสงค์ให้หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ขั้นต่ำ 50 บาท ถึง 1,100 บาท ซึ่งระบบจะหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติเป็นรายเดือนทุกวันที่ 20 ของเดือน จนกว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากจะแจ้งขอยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

4.ในบัญชีเงินฝากต้องมียอดเงินก่อนวันที่ 20 ของแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าจำนวนที่แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ

5. หากเงินในบัญชีเงินฝากมียอดเงินน้อยกว่าจำนวนที่แจ้งความประสงค์ไว้ในใบสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ระบบจะไม่หักเงินในบัญชีเงินฝาก และไม่นำไปรวมเป็นยอดการหักบัญชีเงินฝากในเดือนถัดไป ซึ่งในเดือนที่ระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากได้ สมาชิกจะไม่ได้รับเงินสมทบจากรัฐในเดือนนั้น (กรณีสมาชิกมีสิทธิได้รับและเงินสมทบยังไม่ครบตามอัตราสูงสุดที่สมาชิกจะได้รับในปีนั้น) แต่ในเดือนถัดไปถ้ามีเงินในบัญชีเงินฝากเพียงพอระบบจะทำการหักบัญชีเงินฝาก และสมาชิกที่มีสิทธิรับเงินสมทบจะได้รับเงินสมทบจากรัฐตามปกติ

6. กรณียอดเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอ ทำให้ระบบไม่สามารถหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ ทาง กอช. จะมีข้อความ sms แจ้งไปยังสมาชิก (สมาชิกยังสามารถนำส่งเงินสะสมได้ด้วยตนเองที่ธนาคารทั้ง 4 แห่ง ในเดือนที่หักบัญชีเงินฝากไม่ได้)

7. หากยอดเงินในบัญชีเงินฝากไม่เพียงพอต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน ระบบจะยกเลิกการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ หากสมาชิกยังมีความประสงค์จะใช้บริการ ต้องสมัครบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติใหม่ที่ธนาคาร

8. การแจ้งเปลี่ยนบัญชีเงินฝากหรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับบริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ  เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องดำเนินการแจ้งด้วยตนเองที่ธนาคารเจ้าของบัญชีทุกสาขา

ดาวน์โหลดแบบแจ้งความประสงค์

        สำหรับผู้ที่สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ณ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ 

 

ขั้นตอนดำเนินการ