เมื่อเร็วๆนี้ (11 ก.พ. 62) นางจิราพร บุญวานิช อนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรบรรยายกิจกรรมการให้ความรู้เรื่อง "ออมอย่างไรให้ได้บำนาญ" เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน และสิทธิประโยชน์ที่ได้จากการออมกับ กอช. ให้แก่ลูกจ้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่ยังไม่มีสวัสดิการ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา