กอช. ลงนามความร่วมมือการส่งเสริมความรู้ทางการเงินกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
              กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน เพื่อเกิดความร่วมมือกันผลักดันความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินไปสู่กลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความเข้มแข็งและมีสุขภาพการเงินที่ดี
              นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เติมเต็มเงินออมหลังเกษียณรายเดือน เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้กับภาคประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน
              สำหรับโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกอช. เพื่อเกิดความร่วมมือกันผลักดันความรู้ ความเข้าใจใน การวางแผนทางการเงินไปสู่กลุ่มผู้นำชุมชน ชาวบ้าน ประชาชนทั่วไป ให้เกิดความเข้มแข็งและ มีสุขภาพการเงินที่ดี เพื่อการเกษียณอายุได้อย่างมีคุณภาพผ่านการออมของ กอช. ในการวางแผนทางการเงินระยะยาว เมื่ออายุ 60 ปี จะได้มีเงินรายเดือนไว้ใช้จ่าย รวมทั้งสร้างสังคมไทยให้มีวินัยในการออมอย่างมั่นคงและยั่งยืน