“กอช. ร่วมกับ FSMART เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้สมาชิก กอช. ส่งเงินสะสมผ่านตู้บุญเติม”

               บมจ.ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส ลงนามสัญญาร่วมกับ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก กอช. ได้ส่งเงินสะสมผ่านตู้บุญเติม และเข้าถึงทุกพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดถึงหมู่บ้านด้วยการให้บริการ 130,109 ตู้ทั่วประเทศ พร้อมเตรียมเพิ่มบริการอื่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแบบเบ็ดเสร็จเพื่อเพิ่มอัตราการเติบโตในระยะยาว

           นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยว่า กอช. เป็นหน่วยงานของรัฐ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อเสริมสร้างระบบบำนาญให้แก่ผู้ที่เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้เติมเต็มเงินออมสมทบ หลังเกษียณรายเดือน เพื่อมุ่งเน้นการให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินให้กับภาคประชาชน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน และลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

           สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และกอช. เล็งเห็นถึงการบริการที่เข้าถึงในทุกพื้นที่ของตู้เติมเงินบุญเติมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิก กอช. ได้ส่งเงินสะสมผ่านตู้บุญเติม นอกเหนือจากหน่วยรับสมัครเครือข่ายหรือช่องทางอื่นที่ให้บริการแก่สมาชิกแล้ว โดย กอช. เชื่อว่าสมาชิก กอช. จะรับความสะดวกเพิ่มมากขึ้นในการส่งเงินสะสมมากขึ้นและคาดว่าจะช่วยให้มีการออมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต รวมทั้งเป็นการสร้างสังคมไทยให้มีวินัยในการออมอย่างมั่นคงและยั่งยืน

           “ทาง กอช. ต้องขอขอบคุณผู้บริหาร บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างสังคมแห่งการออม โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการส่งเสริมการออมผ่านตู้บุญเติมให้กับสมาชิก กอช. เพื่อให้มีเงินสามารถพึ่งพาตนเองได้ในวัยชราภาพจากหลักประกันด้านบำนาญที่มั่นคงของรัฐ คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”

          นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) “FSMART” ผู้นำช่องทางการชำระเงินที่มีเครือข่ายมากที่สุดในประเทศไทยผ่าน “ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติม” เปิดเผยว่า บริษัททำการลงนามสัญญาร่วมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ในการให้ตู้เติมเงินออนไลน์บุญเติมเป็นช่องทางการส่งเงินสะสมของสมาชิก โดยสามารถใช้บริการได้ที่ตู้บุญเติมกว่า 130,109 ตู้ทั่วประเทศ ทั้งในเขตพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบล ตลอดจนหมู่บ้านที่มีการติดตั้งบุญเติม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของ กอช. ได้เป็นอย่างดี

           “ต้องขอขอบคุณทางกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ที่เลือกให้ตู้เติมเงินบุญเติมเป็นช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการส่งเงินสะสม จากจำนวนตู้เติมเงินที่ให้บริการกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ช่องทางอื่นๆ เข้าไม่ถึง และยังถือได้ว่าบุญเติมจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้มีการเก็บออมเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ตามที่ทาง กอช.ตั้งเป้าหมายไว้” นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว