กอช. ร่วมกิจกรรม โครงการบริษัทเกษียณสุข
              วันนี้ (13 ธ.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ “บริษัทเกษียณสุข” เพื่อมุ่งสนับสนุนนายจ้างช่วยให้ลูกจ้างมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีหลังเกษียณ ผ่านกลไกการออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดยนายจ้างมีบทบาทให้ความรู้แก่ลูกจ้าง กระตุ้นให้เกิดการออม และสร้างองค์ประกอบที่เหมาะสมเพื่อช่วยลูกจ้างให้ “ออมเต็มพิกัด จัดแผนเป็น เห็นเงินพอ” โดย กอช. ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์เป็นหนึ่งใน 170 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการฯ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี