วันที่ 26 ธ.ค.61 ที่ผ่านมา นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในงาน “การให้ความรู้เรื่อง กอช. และมอบเงินออมตั้งต้น เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 แก่ลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล” โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลด้วยการออมเงินกับ กอช. เพื่อจะได้มีบำนาญไว้ใช้หลังอายุ 60 ปี ทั้งนี้มีพนักงานที่ไม่มีสวัสดิการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย สนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย