วันนี้ (10 ม.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินเพื่อไว้ใช้ในยามเกษียณให้กับสมาชิกสโมสร NTC Club ในงาน “Plan your Sustainable Wealthy Life : มุ่งให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพการเงินที่ดีอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เข้าถึงการได้รับสิทธิสวัสดิการจากรัฐบาล ณ บริษัท เอไอเอ จำกัด