"กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย รุกหนักส่งเสริมความรู้การออมจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย”

          นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 5 ภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน, นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน...