“กอช. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ลงใต้ขับเคลื่อนการออม จังหวัดที่ 14 (สงขลา)” 

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดที่ 14 จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

          ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน, นายวิโรจน์ รอดคำ กรรมการ ซึ่งเป็นสมาชิกภาคใต้,นายเจษฎา มิ่งสมร กรรมการ ซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการ ซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณหลัง อายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 

#ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ #สนับสนุนทุกการออมอย่างมีเป้าหมาย #กอช #กองทุนออมแห่งชาติ