เมื่อเร็วๆ นี้ (4-5 ก.พ. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารกรุงไทย ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของธนาคารที่เป็นภาคีเครือข่ายของ กอช. เพื่อสร้างวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณ หลักสูตร “วางแผนความรู้ทางการเงินเพื่อยามเกษียณกับ กอช.” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารนำข้อมูลไปเผยแพร่แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการออมกับ กอช. และตระหนักถึงความจำเป็นของการวางแผนเกษียณอายุ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ