วันนี้ (1 มี.ค. 62) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ลงพื้นที่ประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ภาคอีสาน จังหวัดที่ 16 (จังหวัดเลย) โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก แทนภาคตะวันตก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้ในการสร้างความมั่นคงให้ประชาชนได้มีเงินบำนาญใช้หลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ให้ผู้นำในแต่ละส่วนงานได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.