นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงานการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ จังหวัดที่ 17-18 ภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละจังหวัดให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นหนึ่งในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม โดยแผนการปฏิรูปนี้เป็นหนึ่งใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นางมุกดา อินต๊ะสาร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน, นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก แทนภาคตะวันตก และนายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ กรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการเงินระยะยาวไว้ใช้ในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นต้น เพื่อที่จะได้ให้ผู้นำในแต่ละส่วนงานได้นำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับลูกบ้านได้เข้าถึงสวัสดิการบำนาญจากรัฐบาลในการออมเงินกับ กอช.

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่หน่วยรับสมัครใกล้บ้าน อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย คลังจังหวัดทุกจังหวัด เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขาทั่วประเทศ ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลสูงสุด 100% ฟรี ตามช่วงอายุไม่มีค่ารักษาบัญชี มีเท่าไรก็ออม ไม่ขาดสิทธิ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางแอพพลิเคชัน “กอช” หรือทางเว็บไซต์ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลการออมกับ กอช. ได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000