มูลค่าหน่วยลงทุนปี 2561

มูลค่าหน่วยลงทุนปี 2560

มูลค่าหน่วยลงทุนปี 2559

มูลค่าหน่วยลงทุนปี 2558

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวน 10.652232 บาท/หน่วย