• ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายอื่นๆ

 
 ระเบียบ คกก.กองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
 
ระเบียบ คกก.กองทุน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง พ.ศ. 2559
 
ระเบียบ คกก กอช ว่าด้วยค่าตอบแทนสำหรับผู้ช่วยปฏิบัติงานให้กองทุน 2560 ฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษา
 
ประกาศ กอช. ที่ 18_2560 เรื่อง แบบการสมัคร เปลี่ยนแปลงข้อมูล นำส่งเงิน และขอรับเงิน (15 ก.ย. 2560)
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๔) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
 
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๗๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร