• คำแปลกฎหมายของ กอช. ฉบับภาษาอังกฤษ

พระราชกฤษฎีกาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558
รายชื่อคำแปลกฎหมาย กอช. ฉบับภาษาอังกฤษ
 
 
 

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554
(Nation Saving Fund Act, B.E. 2554 (2011))
 
 
 

กฎกระทรวงการจัดการการเงินทุนกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558
(Ministerial Regulation on management of Money of The National Saving Fund, B.E. 2558 (2015)
 
 
 -

 

 

กฎกระทรวงการจ่างเงินชดเชยกรณีที่ได้รับผลประโยชน์น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคาร พ.ศ. 2558
(Ministerial Regulation on Payment of Compensation Where Benefits Received
Are Less Than Those Calculated from the Interest Rate of Banks' Fixed Deposit, B.E. 2558 (2015))
 
 
-

 

 

กฎกระทรวงกำหนดกองทุนหรือระบบบำนาญอื่นที่สมาชิกไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2558
(Ministerial Regulation Specifying Other Funds or Pension Systems
Whose Members Are Not Eligible to Apply for Membership of National Saving Fund, B.E. 2558 (2015))
 
 
-
 

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินบำนาญ และจำนวณเงินบำนาญขั้นต่ำ พ.ศ. 2558
(Ministerial Regulation Prescribing Rules for Calculation of Pension and Minimum Amount of Pension B.E. 2558 (2015))
 
 
-
 

 กฎกระทรวงกำหนดอัตราการจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบ พ.ศ. 2558 
(Ministerial Regulation Prescribing Rate for Payment of Deposit and Contribution, B.E. 2558 (2015))
 
 
-
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 314 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร
(Ministerial Regulation No. 314 (B.E. 2559 (2016)) Issued under the Revenue Code on Exemption of Taxes and Duties)
 
 
-

 

 

 กฎกระทรวง ว่าด้วยการจ่ายเงินจากกองทุนให้แก่สมาชิกหรือบุคคลซึ่งสมาชิกผู้ตายได้แสดงเจตนาไว้หรือทายาท พ.ศ. 2558
(Ministerial Regulation on Payment of Money from the Fund to Members,
or Persons designated by Intent of the Deceased Member, or Heirs, B.E. 2558 (2015))
 
 
-
 

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดระบบความน่าเชื่อถือของตราสารแสดงสิทธิในหนี้
(Notification of the Ministry of Finance Re: Report on Management of the National Saving Fund)
 
 
-
 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ
(Notification of the Ministry of Finance Re: Determination of the location of National Saving Fund's PrincipalOffice)
 
 
-
 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ
(Notification of the Ministry of Finance Re: Determination of Credit Rating of Debt Instruments)