Banner Web_OL-02.jpg

สถานะกองทุนการออมแห่งชาติ

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ปี 2563
อัตราผลตอบแทน กอช. (ร้อยละ) 0.07 -0.004 0.91 0.92 2.48
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก* (ร้อยละ)   0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 8,967.14 ล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

-กอช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  ประจำปี พ.ศ.2564

-เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมหารือแผนงานโครงการส่งเสริมการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน

-สช. หนุนเยาวชน เพิ่มทักษะการบริหารจัดการเงินเพื่ออนาคตกับ กอช.

-กอช. ขอบคุณ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบประกันพี่ช้าง 365 จำนวน 4,000 กรมธรรม์ ให้แก่สมาชิก กอช.

-กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการออม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

-พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการออม ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อ่านข่าวกิจกรรมเพิ่มเติมคลิก

-กอช. ยกระดับการออมให้ง่ายขึ้น สมัครเป็นสมาชิก กอช. ที่ไหน ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออมสะสมที่เดิม

-กอช. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

-ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน โปรโมชันพิเศษ  “แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิออมอยู่บ่”

-กอช. แนะ ผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือประชาชนที่ลาออกจากการทำงานประจำ สามารถสมัครเข้าเป็นสมาชิก กอช. เพื่อรับบำนาญรายเดือนหลังอายุ 60 ปี

-การรับเงินคืนของสมาชิก กอช.

-กอช. ย้ำสมาชิกมั่นใจ ออมเงินกับ กอช. มีความคุ้มครองเงินออมและ ค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนให้สมาชิกเมื่อออมครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมคลิก

-โปรโมชัน!! เดือนแห่งการออม 

รายละเอียด : สมัครหรือส่งเงินออม 600 บาทขึ้นไป 

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ http://shorturl.asia/1jZFL 

ระยะเวลาร่วมสนุก :  วันที่  6 - 31 ตุลาคม 2564  

-กอช. ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้สมาชิก ร่วมกับธนาคารออมสิน ผ่านโครงการ “ตลาดนัดออนไลน์สไตล์ GSB ร่วมกับ กอช.”

รายละเอียด : ผู้มีสิทธิ์สมัคร ต้องเป็นสมาชิก กอช.

ลงทะเบียน : https://forms.gle/q4uFrQ2jYh8ap3VY6

ระยะเวลาร่วมสนุก : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

-ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรมโปรโมชัน โปรโมชันพิเศษ  “แต่ถ้าเธอฮู้แล้ว เธอสิออมอยู่บ่”

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

ปฏิทินกิจกรรม

ภาคีเครือข่าย