กอช. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ กองทุนการออมแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

 

โดยประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็น เพื่อนำผลการรับฟังดังกล่าวมาประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบ และการจัดทำร่างกฎหมาย

เพื่อประกอบการพิจารณาในกระบวนการตรากฎหมายทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด 

ทั้งนี้ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/h17ETh5iUVQW9hgy7  (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000 ในวันและเวลาทำการ