นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการออม ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) เป็นผู้ลงนาม เพื่อร่วมมือกันขับเคลื่อนส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคนไทย แรงงานนอกระบบ ได้เข้าถึงการออมเพิ่มมากขึ้น ผ่านสื่อต่างๆ ของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564

 

, ,