สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้รับผลการประเมิน ITA ระดับผลการประเมิน (Rating Score) : ผ่าน (85.39 คะแนน )