Banner Web_OL-02.jpg

สถานะกองทุนการออมแห่งชาติ

การลงทุน

ผลการดำเนินงานด้านการลงทุนตามมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV)

  นับตั้งแต่ต้นปี
(ytd)
ย้อนหลัง 3 เดือน ย้อนหลัง 6 เดือน ย้อนหลัง 1 ปี ปี 2563
อัตราผลตอบแทน กอช. (ร้อยละ) -0.25 0.47 0.28 0.87 2.48
อัตราผลตอบแทนเงินฝาก* (ร้อยละ)   0.81

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)

สัดส่วนการลงทุน

มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ(เงินสะสมเงินสมทบ) 8,639.99 ล้านบาท ณ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลความเสี่ยงที่สำคัญ

1. ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย : กองทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนในตราสารหนี้ 
2. ความเสี่ยงด้านตลาด : กองทุนมีความเสี่ยงด้านตลาดจากการลงทุนในตราสารหนี้และหน่วยลงทุนตราสารทุน
3. ความเสี่ยงด้านเครดิต : กองทุนมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตราสารหนี้ 
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง : ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด

ความเคลื่อนไหวล่าสุด

สื่อ ดาวน์โหลด

ระบบบริการออนไลน์

เฟซบุ๊ก กอช.

วิดีโอ

ปฏิทินกิจกรรม

วันที่กิจกรรม หัวข้อ
19/10/2563 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ MOU กับธนาคารออมสิน
24/07/2563 ถึง 25/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดชลบุรี
21/07/2563 ถึง 22/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดจันทบุรี
20/07/2563 ถึง 25/07/2563 ลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดสุรินทร์
20/07/2563 ถึง 27/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดลำปาง
20/07/2563 ถึง 25/07/2563 แผนการลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร
13/07/2563 ถึง 14/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัด ชุมพร
11/07/2563 ถึง 17/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดเชียงราย
11/07/2563 ถึง 18/07/2563 การลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัดนครสวรรค์
10/07/2563 ถึง 18/07/2563 แผนการลงพื้นที่อบรมตัวแทน กอช.ประจำหมู่บ้าน (ระยะที่ 2) จังหวัด ร้อยเอ็ด

หน้า