กอช. ขยายเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน) เป็นหน่วยรับสมัครและส่งเงินออมสะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน  57 แห่ง ที่อยู่ใกล้บ้านท่าน หรือโทรสายด่วนเงินออม  02-049-9000