กอช. จัดงานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” ผ่านระบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event)

     กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. จัดงานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565

     นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ กองทุนการออมแห่งชาติ เป็นประธานในงานมอบรางวัลการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน และประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาด กองทุนการออมแห่งชาติ กล่าวถึงความสำคัญภาพรวมการจัดการประกวดภาพยนตร์สั้น พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ผ่านการจัดงานในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง (Virtual Event) โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ดังนี้

รางวัลระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “OH My Gosh ออมเงินกับพระเจ้า” ทีม Malai Team โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

ระดับกรุงเทพมหานคร

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ออมสบาย” ทีม มนว. โปรดักชัน โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “ออมเพื่ออนาคต” ทีม 3ก โรงเรียนสิริรัตนาธร

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ออมวันนี้ไม่มีอด” ทีม พลังวัยใส โรงเรียนราชวินิต

ระดับภูมิภาค ประกอบด้วย ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

- รางวัลระดับภูมิภาค – ภาคเหนือ

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” ทีม ขบวนการ 5 สี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “กิเลส” ทีม ไก่สมัครเล่น โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- รางวัลระดับภูมิภาค – ภาคกลาง

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “วันวาน” ทีม For Future โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- รางวัลระดับภูมิภาค – ภาคใต้

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “OH My Gosh ออมเงินกับพระเจ้า” ทีม Malai Team โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “งวดนี้รวย” ทีม Scspt 64 โรงเรียนสตรีพัทลุง จังหวัดพัทลุง

- รางวัลระดับภูมิภาค – ภาคตะวันออกฉียงเหนือ

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “อนาคตสดใสฝากใจไว้ที่ กอช.” ทีม หนังสั้นมหิศราธิบดี โรงเรียนมหิศราธิบดี จังหวัดนครราชสีมา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “สิ่งเล็กๆที่เรียกว่า "การออม"” ทีม DTS Channel โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต จังหวัดนครราชสีมา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “ต้นกล้า ว่าที่เสี่ย” ทีม โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเภทบุคคลทั่วไป

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เรื่อง “ของขวัญ” ทีม Moving Image

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ เรื่อง “พินัยกรรม” ทีม N.M.T. Entertainment โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จังหวัดสงขลา

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เรื่อง “พนักงานรักษาเงินออม” ทีม ชุมพรฟิล์ม

     ทั้งนี้ กอช. ต้องขอขอบคุณน้องๆ และผู้ที่สนใจทุกทีมที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดกิจกรรมในครั้งนี้ สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล สามารถติดตามชมได้ที่ เว็บไซต์ กอช. “www.nsf.or.th” และเฟซบุ๊ก กองทุนการออมแห่งชาติ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

, , , , , , , , , ,