กอช. ชวนนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม กยศ. ฝึกทักษะบริหารจัดการเงินตั้งแต่วัยเรียนกับ กอช. 

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. บูรณาการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สร้างวินัยการออมแก่ผู้กู้ยืม กยศ. ให้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินและบริหารจัดการเงินให้เกิดประโยชน์ โดยการออมเงินกับ กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท พร้อมรับชั่วโมงจิตสาธารณะ 1 ชั่วโมงต่อเดือน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการสมัครได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.”

          นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ  เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  กอช. บูรณาการทำงานร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และส่งเสริมการออมสร้างหลักประกันบำนาญให้กลุ่มเยาวชน เพื่อสร้างวินัยการออมตั้งแต่วัยเรียน ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมเงินไว้ใช้ในอนาคต โดย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการศึกษาสามารถนำส่งเงินออมเป็นรายเดือนเข้ากองทุน กอช. ขั้นต่ำครั้งละ 50 บาท รับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ 50% หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี (ตามเงื่อนไขที่ กอช. กำหนด) โดยออมได้เดือนละ 1 ครั้ง และการออมต่อหนึ่งครั้งสามารถสะสมชั่วโมงจิตสาธารณะได้ 1 ชั่วโมงต่อเดือน

         ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) กอช. กรอกรหัสโครงการว่า “กยศ.” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม  โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”