“กอช. ชวนอาชีพอิสระสมัครออมเงิน พร้อมรับเงินเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,200 บาทต่อปี

 

          กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เชิญชวนอาชีพอิสระ สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงิน โดยเริ่มต้นออมที่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี ไม่บังคับต้องออมเท่ากันทุกเดือน สมาชิกจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. 3 สิทธิประโยชน์ ตรวจสอบสิทธิการสมัครแอปพลิเคชัน “กอช.”

            นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. เปิดเผยว่า กอช. เชิญชวนอาชีพอิสระ สมัครออมเงินกับ กอช. สร้างความมั่นคงทางการเงิน

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิก กอช. มีอายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี ได้แก่ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา พ่อค้าแม่ค้า ชาวไร่ชาวนา ผู้ที่ขับรถรับจ้างทั่วไป ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เป็นต้น โดยเริ่มต้นออมขั้นต่ำ

ครั้งละ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมได้รับเงินสมทบทันทีในเดือนถัดไป และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ที่ได้รับ มีดังนี้

      ประโยชน์ที่ 1  ได้รับเงินสมทบจากรัฐบาลในแต่ละปีตามช่วงอายุของสมาชิกแต่ละคน

  • ช่วงอายุ 15 - 30 ปี รัฐสมทบให้ 50% ของเงินออมแต่ละครั้ง   โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 600 บาท 
  • ช่วงอายุ >30 – 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออมแต่ละครั้ง   โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 960 บาท
  • ช่วงอายุ >50 – 60 ปี รัฐสมทบให้ 100% ของเงินออมแต่ละครั้ง  โดยรวมกันทั้งปีไม่เกิน 1,200 บาท 

ประโยชน์ที่ 2    ผลประโยชน์ของเงินสะสม เงินสมทบที่นำไปลงทุน และรับประกันผลตอบแทน

     ประโยชน์ที่ 3    ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีได้เต็มจำนวนเงินออมสะสม

          สำหรับผู้ที่สนใจตรวจสอบสิทธิ์และคุณสมบัติ สมัครสมาชิกหรือส่งเงินออมสะสมได้ที่แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หรือ ธนาคารของรัฐ อาทิ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ทุกสาขา รวมทั้งไปรษณีย์ไทย สหกรณ์ชุมชนที่เข้าร่วม เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

“คุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ”