“กอช. ย้ำสมาชิกมั่นใจ ออมเงินกับ กอช. มีความคุ้มครองเงินออมและ

ค้ำประกันผลตอบแทนการลงทุนให้สมาชิกเมื่อออมครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์”

                กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. ย้ำสมาชิกมั่นใจ ออมเงินกับ กอช. มีความคุ้มครองเงินออม และค้ำประกันเงินที่นำไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน สมาชิกสามารถสมัคร

และส่งเงินออมสะสมได้ตามปกติ ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบตามช่วงอายุของสมาชิก

                 นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)  เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์ในปัจจุบัน สมาชิก กอช. มั่นใจได้ว่า การออมเงินกับ กอช.

มีความคุ้มครองและค้ำประกันเงินที่นำไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อสมาชิกออมจนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร

                   สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สมาชิกสามารถสมัครและส่งเงินออมสะสมได้ปกติเช่นเดิม ตั้งแต่ 50 บาท สูงสุด 13,200 บาทต่อปี พร้อมรับเงินสมทบตามช่วงอายุ 15 – 30 ปี ได้รับเงินสมทบ 50% หรือไม่เกิน 600 บาทต่อปี  อายุ >30 – 50 ปี ได้รับเงินสมทบ 80% หรือไม่เกิน 960 บาทต่อปี อายุ >50 – 60 ปี ได้รับเงินสมทบ 100% ไม่เกิน 1,200 บาทต่อปี

                 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสิทธิ สมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมได้ที่ แอปพลิเคชัน “กอช.” หรือ หน่วยรับสมัครสมาชิกใกล้บ้านท่าน อาทิ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ  สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติม และเครือข่ายรับสมัคร

ทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000

 

“คุณออม  รัฐช่วยออม  คุณได้บำนาญ”