กอช. เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน อายุ 15 ปีขึ้นไป และประชาชนอาชีพอิสระ จังหวัดอุตรดิตถ์ ออมเงินกับ กอช. เพื่ออนาคต

        นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ จัดกิจกรรม “กอช.ร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในกลุ่มนักเรียน” โดยมี นายอนวัช สัตตบุศย์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวต้อนรับและมอบนโยบายในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินให้นักเรียน นักศึกษา ได้ตระหนักถึงความรู้ทักษะทางการเงิน (Financial Literacy) รวมถึงการออมเงินเพื่ออนาคตกับ กอช. สำหรับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุ 15 – 60 ปี ด้วยการออมเริ่มต้นเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี  ในเดือนถัดไปรับเงินสมทบเพิ่มจากรัฐ สูงสุด 1,800 บาท/ปี และสิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ  ซึ่งตรวจสอบสิทธิ และสมัครสมาชิกได้ที่ ไลน์ กอช. “@nsf.th” หรือ แอปพลิเคชัน กอช. โดยมี คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้แทนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู  ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลเมือง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  นอกจากนี้ กอช. ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กอช. ให้กับตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน เพื่อนำความรู้สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิก กอช. ต่าง ๆ ไปขยายผลต่อในหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลต่อไป ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
        และในวันเดียวกัน กอช. ร่วมกับ บสย. ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “อาชีวะสร้างอาชีพ กอช. เพิ่มเงินออม บสย. ต่อยอดธุรกิจ” ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมผ่านสถานศึกษา ซึ่งมี ดร.บัณฑิตย์ สิงห์ช่างชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ โดย กอช. ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการรับสิทธิประโยชน์จากการออมเงิน เมื่อเป็นสมาชิก กอช. และส่งเสริมความรู้ให้นักเรียน เริ่มออมตั้งแต่อายุ 15 ปี ในตั้งแต่วัยเรียน โดยเก็บเงินวันละ10 บาท เมื่อสิ้นเดือนนำมาส่งออมกับ กอช. เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินสมทบจากรัฐบาล เพิ่มอีก 150 บาท ในเดือนถัดไป เพื่ออนาคตทางการเงินที่มั่นคง  ทั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. เข้าร่วมกว่า 1,500 คน ณ โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน, กอช. กองทุนการออมแห่งชาติ อุตรดิตถ์ นักเรียน