วันนี้ (14 พ.ค.) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กอช. ในระดับพื้นที่ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับ กอช. ประจำปี 2564 ผ่านระบบวิดีโอ (Video Conference System) พร้อมด้วย นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 76 จังหวัด เข้าร่วมประชุม เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ และส่งเสริมการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

#กอช #กองทุนการออมแห่งชาติ #ออมเงิน #คุณออม #รัฐช่วยออม #คุณได้บำนาญ

, , , , ,