วันนี้ (31 มี.ค.) นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวเปิดการประชุมระดมความคิด หัวข้อ “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจการออม” กับ กอช. โดยมี นายอำนาจ อัปษร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การประชุม และนางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน และประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกฏหมายของกองทุนการออมแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมงานและสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย โดยความคิดเห็นที่ได้จากการระดมความคิดในครั้งนี้ จะนำไปพัฒนากองทุน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ

 

, , , , , , ,