คณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงการคลัง

- พ.ศ. 2561 - 2563 อธิบดี

กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

- พ.ศ. 2560 - 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

- พ.ศ. 2557 - 2560 ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

 - ปัจจุบัน     ปลัดกระทรวงมหาดไทย

 และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน  ปลัดกระทรวงแรงงาน

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน  เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายพรชัย ฐีระเวช

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

- พ.ศ. 2560 - 2563      ​

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2559 - 2563       กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2558 - 2563       กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2557 - 2563       กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-พ.ศ. 2557 - 2562

อธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

- พ.ศ. 2555 - 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

- พ.ศ. 2554 - 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน 

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

- พ.ศ.2559 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

- พ.ศ.2557 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษฎา บุณยสมิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายกฤษฎา บุณยสมิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นางสาววิมล ชาตะมีนา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

นางสาววิมล ชาตะมีนา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

- พ.ศ. 2561   ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

- พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

- พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)

กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

- พ.ศ. 2560 – 2561  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พ.ศ. 2560            รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2558            ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

- พ.ศ. 2557            รองอธิบดีกรมการปกครอง

- พ.ศ. 2556            รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- พ.ศ. 2552            ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (อำนวยการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ

นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

-พ.ศ.2554 - 2557 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษียณอายุราชการ)

-พ.ศ.2554 ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง กรมการปกครอง

-พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ (ผู้อำนวยการสูง) กรมการปกครอง

-พ.ศ.2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

-พ.ศ.2550 นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์ รอดดำ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้

นายวิโรจน์ รอดดำ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนายภูมิศิษฏ์ คงมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษากรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

-พ.ศ.2561-2563 ผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรควนขนุนชะมวง จำกัด จังหวัดพัทลุง

-พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายางจังหวัดเพชรบุรี

-พ.ศ.2548 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง

นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2557 - 2560 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-พ.ศ.2557 - 2557 กรรมการธนาคารออมสิน

-พ.ศ.2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-พ.ศ.2555 - 2558 กรรมการบริหาร สำนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

-พ.ศ.2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสินเชื่อ ไปรษณีย์ไทย จำกัด

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

นางสำรวย โล่ห์นารายณ์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสำรวย โล่ห์นารายณ์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ย มีอำนาจและหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายใน พ.ร.บ.

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ภายใต้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

-และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน     

ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน       ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      ประธานอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      รองประธานกองทุนวันละบาท อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก

นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ทำธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

-พ.ศ.2536 สำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

-พ.ศ.2524 กระทรวงสาธารณสุข กองช่างบำรุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-พ.ศ.2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

-พ.ศ.2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

-พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

-พ.ศ.2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

-พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง