คณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายลวรณ แสงสนิท

ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นายอนุกูล ปีดแก้ว

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน   ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พ.ศ. 2562 - 2563      รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พ.ศ. 2561 - 2562      ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

- พ.ศ. 2560 - 2561      รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นายประยูร อินสกุล

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2563 - 2565      รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2562 - 2563      ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

 - ปัจจุบัน     ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2562 - 2564      อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

- พ.ศ. 2560 - 2562      อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร

ปลัดกระทรวงแรงงาน

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน    เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

- พ.ศ 2564      ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

-  พ.ศ. 2563    รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายพรชัย ฐีระเวช

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

             โฆษกกระทรวงการคลัง

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 

- พ.ศ. 2560 - 2563      ​

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2559 - 2563       กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2558 - 2563       กรรมการ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2557 - 2563       กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล)

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน 

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

- พ.ศ.2559 - 2560 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด

- พ.ศ.2557 - 2559 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกฤษฎา บุณยสมิต

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- ปัจจุบัน        อัยการอาวุโส สำนักงานอัยการสูงสุด 

- พ.ศ. 2562   ผู้ตรวจการอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

- พ.ศ. 2559 - 2561  อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ

 

นางสาววิมล ชาตะมีนา

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง

- พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ

- พ.ศ. 2561   ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

- พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

- พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน  กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารออมสิน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการตรวจสอบ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กรมหาชน)

กรรมการตรวจสอบ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน)

- พ.ศ. 2560 – 2561  รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน    

อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- พ.ศ. 2560            รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

- พ.ศ. 2558            ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

- พ.ศ. 2557            รองอธิบดีกรมการปกครอง

- พ.ศ. 2556            รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

- พ.ศ. 2552            ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน (อำนวยการสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

- พ.ศ. 2557 - 2562 ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พันโท นายแพทย์ประทีป เหลือแก้ว

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2547 นายแพทย์ กองพันรบพิเศษที่ 2 กรมรบพิเศษที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่ 

- พ.ศ. 2548 ศัลยแพทย์ หมวดพยาบาล กองพันที่ 1 กรมพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรที่ 3 (ปฏิบัติราชการสนามในตำแหน่งหัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน หน่วยเแพาะกิจที่ 25 จังหวัดปัตตานี)

- พ.ศ. 2550 ประจำกรมแพทย์ทหารบก (เข้าศึกษาหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ รพ. พระมงกุฏเกล้า)

นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

- กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค, กระทรวงมหาดไทย

- กรรมการธนาคารออมสิน, กระทรวงการคลัง 

- กรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานอัยการสูงสุด 

- กรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์, กระทรวงยุติธรรม

 

นายขุ่ย มีบุญมาก

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน ผู้ใหญ่บ้านนาสีนวลเหนือ บ้านนาสีนวลเหนือ จังหวัดมหาสารคาม

- พ.ศ. 2556 - 2564 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนนาสีนวล

- พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้จัดการสถาบันการเงินชุมชนนาสีนวลเหนือ ตำบลนาสีนวลเหนือ 

นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน     

ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

กรรมการบริหารชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน       ประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางนกแขวก จำกัด

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      ประธานอาสาสมัครเกษตรระดับตำบล

- พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน      รองประธานกองทุนวันละบาท อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นายชลเดช เขมะรัตนา

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีบูลล์ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด) / นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย

- พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟินเทค (ประเทศไทย) จำกัด

- พ.ศ. 2559 - 2564 ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรโบเวลธ์

นายชูเกษ อุ่นจิตติ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์ 

- พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)

- พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน นักวิชาการด้านการบริหารการผลิตและการเงินและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อี เอส โกลบอล จำกัด 

- พ.ศ. 2561- ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาระบบทางไกลฯ ตามพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

- พ.ศ. 2562 - 2563 อนุกรรมาธิการด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน