คณะกรรมการ

กรรมการโดยตำแหน่ง

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

ประธานกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวง

การคลัง

- อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวง

การคลัง

- ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

กระทรวงการคลัง

- ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

- รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

- ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

 

นางพัชรี อาระยะกุล

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นางพัชรี อาระยะกุล

ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ประวัติการทำงานและประสบการณ์

-2563 ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-2562 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

-2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์

-2560 รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

-2557 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

-2555 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จังหวัดนนทบุรี

-2555 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายทองเปลว กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายทองเปลว กองจันทร์

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-19 ธันวาคม 2560 อธิบดีกรมชลประทาน    

-24 มีนาคม 2559 รองอธิบดี (นักบริหารต้น) 

รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน

-23 ธันวาคม 2554 นักอุทกวิทยา (ผู้อำนวยการระดับสูง) ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

-11 ธันวาคม 2551 นักอุทกวิทยา (ชำนาญการพิเศษ) ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา สำนักอุทกวิทยาและบริหารจัดการน้ำ 

-6 กุมภาพันธ์ 2550 วิศวกรชลประทาน 8 วช

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการชลประทาน

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2560 - ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

-พ.ศ.2555 อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี

-พ.ศ.2548 รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการสำนักช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2544 เร่งรัดพัฒนาชนบทจังหวัดนครสวรรค์

นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล

ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน

ปลัดกระทรวงแรงงาน

-พ.ศ.2560 อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-พ.ศ.2559 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน

-พ.ศ.2558 ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน

-พ.ศ.2555 แรงงานจังหวัด สำนักงานแรงงาน

จังหวัดขอนแก่น

-พ.ศ.2552 ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม

-พ.ศ.2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

-พ.ศ.2560 รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-พ.ศ.2558 หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-พ.ศ.2556 ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

-พ.ศ.2554 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดร.กุลยา ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ดร.กุลยา ตันติเตมิท

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-พ.ศ.2563 - 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-พ.ศ.2561 - 2563 กรรมการบริหาร

กลุ่มธนาคารโลก

-พ.ศ.2559 - 2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

-พ.ศ.2559 - 2559 ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

-พ.ศ.2556 - 2559 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-พ.ศ.2554 - 2556 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-1 ตุลาคม 2563 ผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย

-2559 - สิงหาคม 2563 กรรมการ บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)

-2558 - กันยายน 2563 กรรมการ สถาบันวิจัย

เศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

-2557 - กันยายน 2563 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

-2557 - สิงหาคม 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

-2560 - มีนาคม 2563 กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล

เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

-พ.ศ. 2557 - 2562 อธิบดีกรมบังคับคดี

กระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ. 2555 - 2557 อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ. 2554 - 2555 ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ. 2552 - 2554 รองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

-พ.ศ. 2551 - 2552 รองอธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ

เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน เลขาธิการ

คณะกรรมการกองทุนการออม

แห่งชาติ

-พ.ศ.2559 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

เอเชีย เวลท์ จำกัด

-พ.ศ.2557 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด

-พ.ศ.2547 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

แอสเซท พลัส จำกัด

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสราวุธ เบญจกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

นายสราวุธ เบญจกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

-พ.ศ.2560 - 2563 เลขาธิการ

สํานักงานศาลยุติธรรม

-พ.ศ.2556 - 2559 เลขาธิการสํานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

-พ.ศ.2551 - 2559 กรรมการและประธานกรรมการ

การรถไฟแห่งประเทศไทย

-พ.ศ.2549 - 2560 รองเลขาธิการสํานักงาน

ศาลยุติธรรม

 

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)

-พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัท เคทีบีเอสที รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

-พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธรานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

 

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน

นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินและการลงทุน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2560 - 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-พ.ศ.2558 - 2560 กรรมการบริหาร ธนาคารพัฒนาเอเชีย กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

-พ.ศ.2558 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ

การคลัง

-พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

-พ.ศ. 2551 - 2555 อัครราชทูต (ฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) ประจำกรุงวอชิงตัน ดี ซี สหรัฐอเมริกา

นางมุกดา อินต๊ะสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน

นางมุกดา อินต๊ะสาร

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสวัสดิการชุมชน

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ และประธานเครือข่ายสวัสดิการชุมชน จังหวัดพะเยา

-พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน ครูภูมิปัญญาไทย ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน รุ่นที่2

-พ.ศ.2547 - 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และอนุกรรมการ พิจารณางานช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41

-พ.ศ.2549 ปฎิบัติหน้าที่ สมาชิกสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ

-พ.ศ.2544 - 2548 กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก

นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ

นายบุญเสริม จิตเจนสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ

-พ.ศ.2554 - 2557 ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน (เกษียณอายุราชการ)

-พ.ศ.2554 ผู้ตรวจราชการกรมระดับสูง

กรมการปกครอง

-พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ (ผู้อำนวยการสูง) กรมการปกครอง

-พ.ศ.2551 ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารงานทะเบียนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

-พ.ศ.2550 นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายวิโรจน์ รอดดำ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้

นายวิโรจน์ รอดดำ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคใต้

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว

นายภูมิศิษฏ์ คงมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพัทลุง และที่ปรึกษากรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

-พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการนิคมสหกรณ์ท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี

-พ.ศ.2548 นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดพัทลุง

-พ.ศ.2543 สหกรณ์อำเภอควนขนุน ระดับ7 สำนักงานสหกรณ์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

-พ.ศ.2542 สหกรณ์อำเภอคลองท่อม ระดับ 7 สำนักงานสหกรณ์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

-พ.ศ.2541 สหกรณ์ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ช่วยปฎิบัติราชการ สำนักเลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์

นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง

นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคกลาง

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2557 - 2560 กรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-พ.ศ.2557 - 2557 กรรมการธนาคารออมสิน

-พ.ศ.2556 - 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

-พ.ศ.2555 - 2558 กรรมการบริหาร สำนักงาน

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

-พ.ศ.2553 - 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสินเชื่อ

ไปรษณีย์ไทย จำกัด

-พ.ศ.2550 - 2551 กรรมการบริหาร องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)

-พ.ศ.2549 - 2560 ประธานกรรมการ มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สารนาค (มจส.)

-พ.ศ.2547 - 2552 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นางสำรวย โล่ห์นารายณ์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสำรวย โล่ห์นารายณ์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2563 - ปัจจุบัน ขึ้นทะเบียนเป็น

ผู้ไกล่เกลี่ย มีอำนาจและหน้าที่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายใน พ.ร.บ.

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ในคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง

แห่งชาติ

-พ.ศ.2562 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทภาคประชาชน พ.ศ.2562 ภายใต้

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จังหวัดบุรีรัมย์

-พ.ศ.2561 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณะประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์

-พ.ศ.2552 - ปัจจุบัน ประธานศูนย์ยุติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาเทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

 

นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

นายพงศ์ศักดิ์ หุตะจิตต์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันตก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

- กรรมการบริหารร่วมสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

- ประธานพลังแผ่นดินต่อต้าน

ยาเสพติด

- รองประธานกองบุญวันละบาท ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี

- ประธานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อสม.)

ระดับตำบลคุ้งน้ำวน

- ประธานไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.)

ระดับตำบลคุ้งน้ำวน

- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กรรมการ

ฝ่ายระเบียบวินัยระดับจังหวัดราชบุรี

นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก

นายเจษฎา มิ่งสมร

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออก

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ทำธุรกิจค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภค

-พ.ศ.2536 สำนักงานการประถม

ศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา

-พ.ศ.2524 กระทรวงสาธารณะสุข กองช่างบำรุง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์

กรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ปฏิบัติหน้าที่กรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประวัติการทำงาน/ประสบการณ์

-พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท

เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

-พ.ศ.2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

-พ.ศ.2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก

-พ.ศ.2555 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

-พ.ศ.2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร

-พ.ศ.2549 ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการสาธารณภัย อุบัติเหตุ และความปลอดภัย

ทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2547 ผู้อำนวยการกองงานความปลอดภัย

ทางถนน และกองการเจ้าหน้าที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-พ.ศ.2546 ผู้อำนวยการส่วนกิจการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐนตรี

-พ.ศ.2544 ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น