คำถามที่พบบ่อย FAQ

A : หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการออมให้กับแรงงานนอกระบบได้มีบำนาญภาคประชาชนเพื่อใช้หลังอายุ 60 ปี ซึ่ง กอช. อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

A: กอช. จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมาย แม้เปลี่ยนรัฐบาล กอช.

ก็ยังดำเนินการอยู่ ไม่กระทบกับสมาชิกแน่นอน

A: 

- ไม่สามารถสมัครได้ เนื่องจากรัฐ หรือนายจ้างจ่ายเงินสมทบเพื่อให้ได้รับบำเหน็จและบำนาญ จึงซ้ำซ้อนกับ กอช.

- แต่หากเป็นประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือก 1 สามารถสมัครได้ เนื่องจากรัฐไม่ได้จ่ายเงินสมทบ เพื่อให้ได้รับบำเหน็จและบำนาญ จึงไม่ซ้ำซ้อนกับ กอช.

A : 

- ส่งเงินออมสะสมขั้นต่ำ 50 บาทต่อครั้ง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี* โดยส่งได้เดือนละ 1 ครั้ง ยอดเงินในแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ไม่ต้องส่งทุกเดือน เป็นไปตามความสมัครใจ

- ส่งเงินผ่านแอปพลิเคชัน กอช. และช่องทางออนไลน์ https://eservice.nsf.or.th/

- ส่งเงินผ่านหน่วยรับสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมทั่วประเทศ

A : ตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน กอช. เว็บไซต์ กอช. https://eservice.nsf.or.th/  และไลน์ “@nsf.th”

A : 

- แอปพลิเคชัน กอช.

- เว็บไซต์ กอช. https://eservice.nsf.or.th/

- ไลน์ “@nsf.th”

- รับสมุดเงินออมได้ที่ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

A : กอช. จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้กับสมาชิกทุกปี และสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน กอช. เว็บไซต์ กอช. https://eservice.nsf.or.th/ และไลน์ “@nsf.th”

A : ไม่เสียสิทธิ สถานะการเป็นสมาชิกยังคงอยู่ เนื่องจาก กอช. มีความยืดหยุ่นในการส่งเงิน เป็นไปตามความสมัครใจ

A : ได้ แต่หากไม่พร้อมในการส่งเงินสามารถหยุดส่งได้โดยไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิก เพื่อให้สิทธิการเป็นสมาชิก กอช. ยังคงอยู่

A : 

- การเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกสามารถเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองผ่าน แอปพลิเคชัน กอช. และเว็บไซต์ กอช. https://eservice.nsf.or.th/

- การเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงที่ธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง เสมียนตราอำเภอ คลังจังหวัด สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเงินชุมชน

A : มี ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา โดยสมาชิกเพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ต้องมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารนั้น และไม่เสียค่าใช้จ่าย

*หากไม่สามารถรับด้วยตนเองสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทนได้ (เฉพาะธนาคารออมสินเท่านั้น)

A : กอช. จะมีหนังสือถึงสมาชิกล่วงหน้า 3 เดือนเพื่อแจ้งเตือนให้ยื่นเรื่องขอรับบำนาญหรือเงินดำรงชีพ หากไม่ได้รับหนังสือสามารถติดต่อได้ด้วยตนเองที่ ธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง เสมียนตราอำเภอ คลังจังหวัด สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเงินชุมชน

A : 

- ธนาณัติ จะมีค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน

- บัญชีธนาคารที่สมาชิกได้แจ้งไว้ (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)

- พร้อมเพย์ เลขที่บัตรประชาชน (ซึ่งจะไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)

A : ได้ โดยสามารถขอรับเงินออมของตนเองทั้งหมด หรือเงินออมบางส่วนโดยสามารถระบุจำนวนเงินได้ แต่จะขอรับได้เพียง 1 ครั้ง สำหรับเงินสมทบของรัฐจะได้รับเป็นเงินดำรงชีพหรือบำนาญเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์