คำถามที่พบบ่อย FAQ

A : กอช. คือ หน่วยงานรัฐภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง ที่ส่งเสริมการออมให้กับแรงงานนอกระบบ ได้มีบำนาญภาคประชาชน เพื่อใช้หลังอายุ 60 ปี

A: 1. ได้รับเงินบำนาญรายเดือนตั้งแต่ 60-80 ปี หรือตลอดชีพสูงสุด 12,XXX บาท/เดือน

2. ได้รับการค้ำประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร ณ. วันที่สมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

3. เงินออมนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี

4. และยังคงได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือสวัสดิการอื่น ๆ จากรัฐตามเกณฑ์ที่กำหนด

A: ออมเริ่มต้น 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท/ปี

ยอดเงินในแต่ละครั้งไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ไม่ต้องส่งทุกเดือน เป็นไปตามความสมัครใจ

A : เมื่อสมาชิกส่งเงินออมสะสม รัฐบาลจะสมทบเงินเข้าบัญชีของสมาชิก กอช. ในเดือนถัดไป โดยจะสมทบสูงสุด 1,800 บาทต่อปี

ช่วงอายุ รัฐสมทบ
15 - 30 ปี รัฐสมทบ 50% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,800 บาท/ปี
>30 - 50 ปี รัฐสมทบ 80% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,800 บาท/ปี
>50 - 60 ปี รัฐสมทบ 100% ของเงินสะสม แต่ไม่เกิน 1,800 บาท/ปี

A :

ช่วงอายุ รัฐสมทบ ออม 30,000 บาท
15 - 30 ปี รัฐสมทบเพิ่มให้สูงสุด 1,800 บาทต่อปี เทียบอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 6% ต่อปี
>30 - 50 ปี
>50 - 60 ปี

A :

สมัครได้ สมัครไม่ได้
ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 – 60 ปี
นักเรียน นักศึกษา
ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อส. อพปร. อสม. อช. ลูกจ้าง
เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป
ผู้ประกันตน ม.40 ทางเลือก 1
(ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท)
x สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
x กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร
x กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
x กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
x ผู้ประกันตน ม.33 (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท)
x ม.39 (ผู้ประกันตนเอง มีบำเหน็จบำนาญ)
x ม.40 ทางเลือก 2 และ 3 (ผู้ประกันตนมีบำเหน็จ)
x พนักงานบริษัท/องค์กรรัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

A : รับเงินบำนาญตลอดชีพ หรือเงินดำรงชีพ ขั้นต่ำเดือนละ 600 บาทต่อเดือน โดยขึ้นอยู่กับเงินออมของสมาชิกแต่ละราย

เงื่อนไข 60 ปี บริบูรณ์ เสียชีวิต ลาออก (ก่อนอายุ 60 ปี)
เงินที่ได้รับคืน      
เงินออมสะสมของสมาชิก
เงินที่รัฐบาลสมทบ x
วิธีรับเงินคืน เงินดำรงชีพหรือเงินบำนาญจ่ายเป็นรายเดือน เริ่มต้น 600 บาท/เดือน เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว (จ่ายให้ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกแจ้งไว้กับ กอช.) เงินก้อนจ่ายครั้งเดียว

A : การลาออกจากการเป็นสมาชิก กอช. จะได้เพียงเงินของตนเอง แต่ไม่ได้รับส่วนของเงินสมทบจากรัฐ โดยผู้ที่ลาออกไปแล้วสามารถกลับมาสมัครใหม่ได้