คำถามเกี่ยวกับการลงทุน

A : กอช. คือ กองทุนบำนาญซึ่งเป็นการลงทุนระยะยาวเพื่อการเกษียณ กอช. เป็นกองทุนสำหรับคนไทยทุกคนที่ไม่มีระบบบำนาญรองรับ อาทิ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

A : การลงทุนของ กอช. คำนึงถึงเงินออมของสมาชิกเป็นสำคัญ สัดส่วนการลงทุน ณ ปัจจุบันประกอบด้วย สินทรัพย์มั่นคงสูงไม่ต่ำกว่า 80% อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ และสินทรัพย์อื่นไม่เกิน 20% อาทิ หุ้น และกองทุนฯ


กอช. มีผู้เก็บรักษาทรัพย์สิน คอยดูแลทรัพย์สินให้กับสมาชิกของ กอช. รวมทั้งการคำนวณเงินปันผล/ส่วนต่างราคา และผลตอบแทนคืนให้สมาชิก เมื่อออมกับ กอช. ถึงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เป็นเงินดำรงชีพ หรือ เงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพ ขั้นต่ำเดือนละ 600 บาท ( เงินบำนาญรายเดือนตลอดชีพ : ขึ้นอยู่กับเงินรวมในบัญชีของสมาชิกแต่ละคน ทั้งนี้ การคำนวณบำนาญเป็นไปตามกฎกระทรวง และ พ.ร.บ. กอช.) ทั้งนี้ เงินในบัญชีของสมาชิกจะมาก หรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่สมาชิกออมกับ กอช. และระยะเวลาในการออม


อย่างไรก็ตาม สมาชิกไม่ต้องกังวลเรื่องผลตอบแทนการลงทุนติดลบ หรือ ขาดทุน แต่อย่างใด กอช. มีการค้ำประกันผลตอบแทนจากการลงทุน ไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร ในวันที่สมาชิกอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

A : ไม่ใช่เงินฝาก เนื่องจากการออมกับ กอช. เป็นการการลงทุนระยะยาวสำหรับการเกษียณ ดังนั้น การที่ กอช. นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ผลตอบแทนจากการลงทุน บวกหรือติดลบ ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน ของแต่ละบุคคล  ซึ่งอาจจะมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา

A : กอช. มีการลงทุนตามรายละเอียดดังนี้

  1. เงินฝาก
  2. พันธบัตรรัฐบาล
  3. พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
  4. หุ้นกู้เอกชน คุณภาพดี
  5. หุ้นไทยในกรอบดัชนี 50 ตัวหลัก (SET50)
  6. กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐาน

A : เนื่องจาก ผลตอบแทนจากการลงทุน บวกหรือติดลบ ขึ้นอยู่กับ มูลค่าหน่วยลงทุน ของแต่ละบุคคล ซึ่งอาจจะมีความผันผวนในแต่ละช่วงเวลา โดยการบันทึกราคาตลาด ตามหลักทรัพย์ที่ลงทุน (หุ้น พันธบัตร มีราคาตลาดทุกวัน) แต่เงินปันผลจากหุ้น หรือดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ยังคงได้รับตามงวดเหมือนเดิม

A : ไม่มีความเสี่ยง สมาชิกไม่ต้องกังวลแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสำหรับสมาชิกที่ออมจนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ในอัตราไม่น้อยกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน เฉลี่ย 7 ธนาคาร

A : กอช. มีการกระจายลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงต่ำอย่างเงินฝาก พันธบัตร หุ้นกู้ และสินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นไทย และ กองทุนฯ เมื่อมีความผันผวนของผลตอบแทน จะมีการปรับสัดส่วนการลงทุนอยู่ตลอดเวลา (Portfolio Adjustment) ให้สอดคล้องกับภาวะตลาดที่มีความผันผวน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุด

A : ไม่ส่งผลผลกระทบต่อเงินสะสม และเงินบำนาญ หรือเงินดำรงชีพ ที่สมาชิกจะได้รับเมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์  เนื่องจากรัฐบาลค้ำประกันผลตอบแทนสำหรับสมาชิกที่ออมจนครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ตาม พ.ร.บ. กอช.

A : สามารถดูข้อมูลกองทุน (Fund Profile) ที่เกี่ยวกับการลงทุนในแต่ละเดือนของ กอช. ได้ที่หน้าเว็บไซต์ กองทุนการออมแห่งชาติ  www.nsf.or.th (เข้าไปที่เมนู สาระน่ารู้/เกี่ยวกับการลงทุน/สถานะกองทุน)