วันที่ 5 ต.ค. 64 ที่ห้องประชุมกองทุนการออมแห่งชาติ ชั้น 18 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ร่วมประชุมหารือกับ นายสยาม นนท์คำจันทร์ โฆษกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยคณะ เพื่อวางแนวทางการส่งเสริมการออมเงินให้แก่สมาชิกในสถาบันการเงินที่ พอช. ส่งเสริมอยู่ พร้อมสร้างหลักประกันการจ่ายเงินบำนาญ และให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิก เช่น สหกรณ์เคหสถาน จำนวน 400 แห่ง กลุ่มออมทรัพย์ จำนวน 900 แห่ง ซึ่ง พอช. จะดำเนินการหารือกับองค์กรต่างๆ ที่ พอช. ส่งเสริมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของชุมชนในการสร้างความมั่นคงในอนาคต โดยในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 จะมีการหารือกับองค์กรชุมชน เพื่อดำเนินงานร่วมกันต่อไป