ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ

1.ประกาศตัวแทนฯ และจ่ายค่าตอบแทน (ใบสมัครและแบบฟอร์ม ปี 2565)

2.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเเงินและเพิ่มเติม 2565

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2566

ประกาศ คกก. กอช. เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประกาศ กอช. เรื่อง นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (ลว.13 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดวิธีการรับเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพด้วยวิธีการอื่น และวิธีการแจ้ง การยื่นคำขอและการส่งเอกสารหรือหลักฐาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ประกาศ คกก.กอช. เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566

ประกาศกอช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2567 (Eng.Ver)

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาฯ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นรองเลขาธิการฯ ด้านการลงทุน

ใบสมัครรับคัดเลือกบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ด้านการลงทุน

 

ประกาศตัวแทนกอช.ผ่านการอบรม ขึ้นประกาศ ล่าสุด เรียงปี 2563-2566

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการส่งเสริมวินัยการออมให้กับจังหวัด ปี 2567

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลโครงการ The Best Agent of NSF 2024

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการอมรบเป็นวิทยากรระดับพื้นที่

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ  

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งวิทยากรในระดับพื้นที่ (บุคคลภายนอก)

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของตราสารแสดงสิทธิในหนี้  

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคกลาง
กองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 

ประกาศรับสมัครตัวแทน กอช ประจำหมู่บ้าน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2564

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลา และเพิ่มประเภทการประกวด ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้จังหวัดประจำปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2560