ประกาศ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลา และเพิ่มประเภทการประกวด ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2564

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้จังหวัดประจำปี 2564

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2560

ประกาศรับสมัครตัวแทน กอช ประจำหมู่บ้าน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

ประกาศกำหนดระยะเวลาการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อรับรางวัลการประกวดเรียงความ

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2564

นโยบายลงทุน (Investment Policy and Guideline)

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของตราสารแสดงสิทธิในหนี้  

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ  

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ