ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ  

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของตราสารแสดงสิทธิในหนี้  

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 

นโยบายลงทุน (Investment Policy and Guideline)

ประกาศรับสมัครตัวแทน กอช ประจำหมู่บ้าน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2564

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลา และเพิ่มประเภทการประกวด ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้จังหวัดประจำปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ

1.ประกาศตัวแทนฯ และจ่ายค่าตอบแทน (ใบสมัครและแบบฟอร์ม ปี 2565)

2.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเเงินและเพิ่มเติม 2565

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน พ.ศ.2565

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Invesment Governance Code : I Code )