ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

ประกาศ กอช. เรื่อง นโยบายการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด (ลว.13 ก.ค. 2561)

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดวิธีการรับเงินบำนาญหรือเงินดำรงชีพด้วยวิธีการอื่น และวิธีการแจ้ง การยื่นคำขอและการส่งเอกสารหรือหลักฐาน โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออม สำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566

ประกาศ คกก.กอช. เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ 

ประกาศ คกก.กอช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันตก

ใบสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันตก

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องรายงานแสดงการจัดการกองทุนการออมแห่งชาติ  

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนการส่งเสริมวินัยการออม ประจำปี 2566

 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการกำหนดระดับความน่าเชื่อถือของตราสารแสดงสิทธิในหนี้  

ประกาศกอช เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ 

นโยบายลงทุน (Investment Policy and Guideline)

ประกาศรับสมัครตัวแทน กอช ประจำหมู่บ้าน และหลักเกณฑ์เงื่อนไขอัตราการจ่ายค่าตอบแทน

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช  2564

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การขยายระยะเวลา และเพิ่มประเภทการประกวด ในโครงการประกวดภาพยนต์สั้น หัวข้อ "ออมกับ กอช. เพื่อความมั่นคงในอนาคต"

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนให้กับจังหวัดในการดำเนินงานขับเคลื่อนการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ประจำปี 2565 

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติให้จังหวัดประจำปี 2565

ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการส่งเสริมการออมสำหรับมอบให้ในงานวันออมแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 

ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่กองทุนการออมแห่งชาติ

1.ประกาศตัวแทนฯ และจ่ายค่าตอบแทน (ใบสมัครและแบบฟอร์ม ปี 2565)

2.หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเเงินและเพิ่มเติม 2565

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกและกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2566

รายงานสรุปการใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ใต้ ลว.27 ก.พ.66

ใบสมัครรับคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ กองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศ คกก. กอช. เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกกรรมการซึ่งเป็นสมาชิก และกรรมการซึ่งเป็นผู้รับบำนาญ กองทุนการออมแห่งชาติ

ประกาศกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี 2566

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายกำกับดูแลกิจการ พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาลการลงทุน พ.ศ.2565

ประกาศรับการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน (Invesment Governance Code : I Code )