กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ได้ดำเนินงานภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน กองทุนการออมแห่งชาติมีนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเน้นย้ำให้ผู้บริหารและพนักงานของกองทุนการออมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่อย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้ง การสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต              

         กอช. จึงดำเนินนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) โดยเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ พนักงานของ กอช. ทุกระดับ ให้งดรับของขวัญ ของกำนัล ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ๆ ในทุกกรณี และในทุกโอกาสหรือเทศกาลต่าง ๆ